توضیحات

از روز ایده شکل گیری برنامه تلویزیونی ویدیوچک به عنوان یکی از طراحان اصلی این برنامه و سرپرست نویسندگان مشغول فعالیت بودم و تا فصل سوم به عنوان یکی از گروه نویسندگان و اعضای اتاق فکر با این برنامه همکاری کردم. در فصل دوم، ویدیوچک در جشنواره نوروزی تلویزیون، بعد از دورهمی، دومین برنامه پرمخاطب نوروز ۹۸ از نگاه مردم شد.